Stypendium im J. Arcta

Stypendium jest przyznawane studiującym w Polsce Ukraińcom na kierunkach studiów: chemia, biochemia, biotechnologia, biologia, kosmetologia, weterynaria i zootechnika, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, należących do grup studiów: biologiczno-przyrodniczych, medycznych, ścisłych, technicznych, oraz rolniczych i leśnych.

Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom, które zaliczyły na wymienionych wyżej kierunkach, co najmniej 1 rok studiów. Zgłoszenie należy przysyłać pocztą lub skany dokumentów e-mailem, oryginały należy dostarczyć w ciągu 14 dni pod rygorem cofnięcia stypendium.

Wysokość stypendium wynosi 1000 PLN miesięcznie brutto. Stypendium jest przyznawane na 1 rok akademicki (12 miesięcy), od października włącznie każdego roku.

O przyznaniu stypendium decyduje, do dnia 10 października każdego roku, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, komitet stypendialny, złożony z co najmniej 3 osób, powołanych przez dr J.Arcta lub osobę przez niego upoważnioną. Komitet w uzasadnionych przypadkach może cofnąć stypendium. Adres komitetu stypendialnego Fundacja dr Seidla, 01-100 Warszawa, ul. Człuchowska 12a, e–mail - .

Osoba otrzymująca stypendium składa na koniec roku akademickiego sprawozdanie o postępach w nauce i ma obwiązek zawiadomienia komitetu stypendialnego o przerwaniu nauki w ciągu roku. W przypadku, gdy osoba rezygnuje ze studiów w trakcie trwania roku akademickiego, Komitet Stypendialny może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać wypłacanie stypendium.

W sprawach spornych decyduje Sąd właściwy dla komitetu stypendialnego

Mamy przyjemność poinformować, że Stypendium im. J. Arcta w edycji 2022/2023 zostało przyznane Pani Zoi Cherep, która jest studentką 3. roku studiów na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Panu Maksymowi Petrov studentowi 2. roku na kierunku Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obu Stypendystom gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów edukacyjnych w obecnym roku akademickim!


Wymagane dokumenty Plik PDF (PDF)

Ankieta Plik PDF (PDF)

Regulamin Plik PDF (PDF)

List do sponsorów Plik PDF (PDF)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) Plik PDF (PDF)